Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

9524 ab61 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaiblameyou iblameyou
littlegreygirl
1822 b67b 390
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viakropq kropq

February 06 2015

littlegreygirl
2955 e5da 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaHouse House
littlegreygirl
Reposted fromshakeme shakeme viaiblameyou iblameyou

February 05 2015

littlegreygirl
8704 a4bd 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viaBloodMoon BloodMoon
7590 545e 390
Reposted fromtaborri taborri viaBloodMoon BloodMoon

February 04 2015

littlegreygirl

166/2015

Nie idźmy spać - Julia Hartwig

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta

Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać

Nie idźmy spać

https://www.youtube.com/watch?v=3T50x_g2lpU

‪#‎lirycznie‬   ‪#‎2015w365‬   ‪#‎czasnapoezje‬

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

February 03 2015

littlegreygirl
0206 34d5 390
2015
littlegreygirl
Jeśli tak chce przeznaczenie, to nie ma na to rady.
— Federico Moccia
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty

February 01 2015

littlegreygirl
littlegreygirl

How to drink hot tea

1. Make cup of tea 
2. Sip tea 
3. Tea is too hot 
4. Let tea cool 
5. Forget you have a cup of tea

La Lunatic
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viaBloodMoon BloodMoon
littlegreygirl
3951 512d 390
littlegreygirl
8422 b48a 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viabomdia bomdia
littlegreygirl
littlegreygirl
littlegreygirl
0963 055d 390
Reposted fromlabellavita labellavita viapanasiowa panasiowa
littlegreygirl
Chociaż może jeszcze więcej racji tkwi w zwykłej, ludzkiej prawdzie - im więcej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

January 28 2015

littlegreygirl
2820 9b68 390
Reposted frombabalikessoup babalikessoup viapanasiowa panasiowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl